English Turkish
Internal error Iç hata
Cannot refund unpaid article Ücreti ödenmemiş makalenin parası iade edilemez
Article is not anymore refundable Bu makalenin ücreti artık iade edilemez
You did not pay for this article (nice try!) Bu makale için ödeme yapmadınız (iyi deneme!)
Item not refundable (anymore) Ürün iade edilemez (artık)
Internal error: Files for article ({}) not found. içsel hata: ({}) makalesi için dosyalar bulunamadı.
Supplemental file ({}) for article ({}) not found. ({}) makalesi için ek dosya ({}) bulunamadı.
Direct access forbidden Doğrudan erişim yasak
Internal server error İç Sunucu Hatası
Page not found Sayfa bulunamadı
parameter '{}' required '{}' parametresi gerekli
Backend could not create the order Arka uç siparişi oluşturamadı
Could not establish connection to backend Arka uçla bağlantı kurulamadı
Backend returned error status Arka uç hata durumu verdi
Could not parse response from backend Arka uçtan gelen yanıt ayrıştırılamadı
GNU Taler Demo GNU Taler demonstrasyon
HTTP method not allowed for this page Bu sayfa için HTTP yöntemine izin verilmiyor
Taler allows merchants to offer refunds to customers. Taler, satıcıların müşterilere geri ödeme teklif etmesine olanak tanır.
You can <a href="{url}">request a refund</a> within the first hour after buying this article. Bu makaleyi satın aldıktan sonraki ilk saat içinde <a href="{url}">geri ödeme talebinde bulunabilirsiniz</a>.
This article can't be refunded anymore. Bu makale artık geri ödenemez.