English Swedish
Development GNU Taler: Funktioner
Contact Overview Kontakt
Bug Tracker (Mantis) Fel-lista
Taler Demo Pages Taler logotyp
Taler Public Mailing List E-post lista
Email Contacts Kontakt
General Inquiries Allmänna frågor
Marketing Taler och föreskrifter
Legal Information Kontakt
GNU Taler is developed as part of the <a href="https://www.gnu.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GNU project</a> for the GNU operating system. GNU Taler är utvecklat som en del av <a href='https://www.gnu.org/'>GNU projekt</a> för GNU operativsystem.
We are grateful for support and free hosting of this site by <a href="https://www.bfh.ch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BFH</a>. Vi är tacksamma för support och gratis webbplats av <a href='https://www.bfh.ch/'> BFH </a>.
This page was created using <a href="https://www.gnu.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Free Software</a> only. Denna sida skapades enbart med <a href='https://www.gnu.org/'> fri programvara </a>.
GNU Taler Mailing List E-post lista
You can reach a group of team members handling general inquiries by sending emails to <a href="mailto:contact'AT'taler.net">contact'AT'taler.net</a>. Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på <tt> contact AT taler.net </tt>.
Reporting Bugs Rapportera fel
Contacting Individuals Kontakta individer
We frequently discuss issues using <a href="https://mumble.sf.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mumble</a> on <tt>gnunet.org</tt>. Feel free to join us in the lobby or developer rooms. Vi diskuterar ofta frågor med hjälp av <a href="https://mumble.sf.net/">Mumble</a> på <tt>gnunet.org</tt>. Kom gärna till oss i lobbyn eller i utvecklarrummen.
Executive Team Ledningsgrupp
For non-technical commercial requests, please contact <a href="mailto:ceo'AT'taler-systems.com">ceo'AT'taler-systems.com</a>. För icke-tekniska kommersiella förfrågningar, kontakta <tt>ceo AT taler-systems.com</tt>.
Our IRC channel is #taler on <a href="https://web.libera.chat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Libera</a>. Denna sida skapades enbart med <a href='https://www.gnu.org/'> fri programvara </a>.