English Swedish
Error Fel
Page not found! Sidan hittades inte!
{currency} Bank - Taler Demo {currency} Bank - Taler Demo
This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some <a href="{public_accounts}">Public Accounts</a>. Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa <a href="{public_accounts}"> offentliga konton </a>.
Introduction Inledning
Bank Bank
Essay Shop Artiklar att köpa
Donations Donationer
Tipping/Survey Enkät/Belöning
You can learn more about Taler on our main <a href={taler_site}>website</a>. Du kan lära dig mer om GNU Taler på vår <a href="{taler_site}">webb</a> .
Welcome to the {currency} Bank! Välkommen till {currency} Banken!
Please login! Vänligen logga in!
Your username and password didn't match. Please try again. Ditt användarnamn och lösenord matchade inte. Vänligen försök igen.
Your account doesn't have access to this page. To proceed, please login with an account that has access. Ditt konto har inte åtkomst till den här sidan. Logga in med ett konto som har åtkomst för att fortsätta.
Please login to see this page. Vänligen logga in för att se denna sida.
If you are a new customer please <a href="{register_link}">register</a>. Registration is fast and free, and it gives you a registration bonus of 100 {currency} Om du är ny kund vänligen <a href="{register_link}"> registrera dig </a>. Registreringen är snabb och gratis, och det ger dig en registreringsbonus på 100 {currency}
Registrations are not open to the public. Registreringar är inte öppna för allmänheten.
To view transactions of public accounts, please <a href="{public_accounts}">click here</a>. <a href="{public_accounts}">Klicka här för</a> att se transaktioner med offentliga konton.
Logout Logga ut
Wire transfer Banköverföring