Translation

English
English Hungarian Actions
We are grateful for free hosting offered by the following organizations: Hálásak vagyunk a következő szervezetek által ingyenes tárhelyszolgáltatásért:
We are grateful for translation support offered by the following organizations (and <a href="https://weblate.taler.net/stats/">all the volunteers</a> that are helping with the translation effort): Hálásak vagyunk a következő szervezeteknek a fordítással kapcsolatos támogatásukért (és <a href="https://weblate.taler.net/stats/">a sok önkéntesnek</a> a fordításban végzett önkéntes segítségükért):
Past funding Befejezett finanszírozási projektek
We are grateful for past funding from the following organizations: Hálásak vagyunk a következő szervezeteknek az elvégzett projektekkel kapcsolatos támogatásukért:
We received funding under NGI POINTER to add P2P payments and make GNU Taler more programmable. P2P payments allow wallets to request payments (invoicing) and to offer digital cash directly to other wallets. We also implemented age-restricted payments that allow merchants to validate the age of buyers without disclosing additional information. Finally, we created an early prototype for auctions (but without full integration across all GNU Taler components).
This project improved the security of the GNU Taler exchange via an external code audit, and created a competent external security auditor to help with safely operating the Taler payment system. Ez a projekt a GNU Taler exchange biztonsági fejlesztéséről szól külső kódaudit segítségével. Ezzel egy kompetens külső biztonsági auditort szeretnénk felállítani, aki segít a Taler fizetési rendszer biztonságos üzemeltetésében.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the NGI_TRUST grant agreement no 825618. The project aims to integrate re:claimID with the GNU Taler payment system in a pilot in order to demonstrate the practical feasibility and benefits of privacy enhancing technologies for users and commercial service providers. The project is called "Decentralized Identities for Self-Sovereign End-users" (DISSENS). Ez a projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja által a 825618 számú NGI_TRUST támogatási megállapodás keretében kapott támogatást. A projekt célja a re:claimID és a GNU Taler fizetési rendszer integrálása egy kísérleti projekt keretében, hogy bemutassa a magánélet védelmét erősítő technológiák gyakorlati megvalósíthatóságát és előnyeit a felhasználók és a kereskedelmi szolgáltatók számára. A projekt neve "Decentralized Identities for Self-Sovereign End-users" (DISSENS).
Advantages for Governments Előnyök az államigazgatások számára
Taler provides accountability to ensure business operate legally, while also respecting civil liberties of citizens. Taler is a payment system based on open standards and free software. Taler needs governments as they set a financial framework and act as trusted regulators. Taler contributes to digital sovereignty in the critical financial infrastructure. A Taler elszámoltathatóságot biztosít annak érdekében, hogy a vállalkozások jogszerűen működjenek, ugyanakkor tiszteletben tartsák a polgárok szabadságjogait. A Taler egy nyílt szabványokon és szabad szoftvereken alapuló fizetési rendszer. A Talernek szüksége van a kormányokra, mivel azok pénzügyi kereteket határoznak meg, és megbízható szabályozóként működnek. A Taler hozzájárul a digitális függetlenséghez a kritikus pénzügyi infrastruktúrában.
Taler was built with the goal of fighting corruption and supporting taxation. With Taler, the receiver of any form of payment is easily identified by the government, and the merchant can be compelled to provide the contract that was accepted by the customer. Governments can use this data to tax businesses and individuals based on their income, making tax evasion and black markets less viable. A Taler a korrupció elleni küzdelem és az adózás támogatása céljából lett kiépítve. A Taler segítségével bármilyen fizetési forma címzettjét a kormányzat könnyen azonosíthatja, és a kereskedőt kötelezheti arra, hogy a vevő által elfogadott szerződést nyújtsa be. A kormányok ezeket az adatokat felhasználhatják a vállalkozások és a magánszemélyek jövedelmük alapján történő megadóztatására, így az adóelkerülés és a feketepiacok kevésbé életképesek.
Thus, despite offering anonymity for citizens spending digital cash to buy goods and services, Taler also ensures that the state can observe incoming funds. This can be used to ensure businesses engage only in legal activities, and do not evade income tax, sales tax or value-added tax. However, this observational capability does not extend to the immediate personal domain. In particular, monitoring does not cover shared access to funds with trusted friends and family, or synchronizing wallets across multiple devices. Így annak ellenére, hogy a Taler anonimitást biztosít a digitális készpénzt áruk és szolgáltatások vásárlására költő polgárok számára, biztosítja azt is, hogy az állam megfigyelhesse a beérkező pénzeszközöket. Ezzel biztosítható, hogy a vállalkozások csak legális tevékenységet folytassanak, és ne kerüljenek ki jövedelemadót, forgalmi adót vagy hozzáadottérték-adót. Azonban ez a megfigyelési képesség nem terjed ki a közvetlen személyes területre. Különösen a megfigyelés nem terjed ki a megbízható barátokkal és családtagokkal megosztott pénzeszközökhöz való hozzáférésre, illetve a pénztárcák több eszközön keresztüli szinkronizálására.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Main web siteHungarian

2 months ago
User avatar skuegel

Translation changed

GNU Taler / Main web siteHungarian

2 months ago
User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Main web siteHungarian

4 months ago
User avatar None

Source string changed

GNU Taler / Main web siteHungarian

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
template/funding.html.j2:104
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po, string 220