Translation

English
English Hungarian Actions
GNU Taler: Design Principles A GNU Taler fizetési rendszer alapelvei
When designing GNU Taler, we had the following design principles in mind: A GNU Taler tervezésekor a következő alapelveket tartottuk szem előtt:
1. Free/Libre Software 1. Szabad szoftver
... in the area of computing, freedom means not using proprietary software ... a számítástechnika területén a szabadság azt jelenti, hogy nem használunk szabadalmazott szoftvert
GNU Taler must be <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Free/Libre Software</a>. For merchants, Free/Libre Software prevents vendor lock-in meaning merchants can easily choose another service provider to process their payments. For countries, Free/Libre software means GNU Taler can not compromise sovereignty by imposing restrictions or requirements. And for exchange operators, transparency is crucial to satisfy <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs's_principle">Kerckhoffs's principle</a> and to establish public confidence. A GNU Talernek <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Szabad Szoftvernek</a> kell lennie. A kereskedők számára a szabad szoftver megakadályozza a vendor lock-in-t, ami azt jelenti, hogy a kereskedők könnyen választhatnak másik szolgáltatót a fizetések feldolgozásához. Az országok számára a szabad szoftver azt jelenti, hogy a GNU Taler nem veszélyeztetheti a függetlenséget korlátozásokkal vagy követelményekkel. Az exchange-üzemeltetők számára pedig az átláthatóság elengedhetetlen a <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs's_principle">Kerckhoff-elv</a> teljesítéséhez és a közbizalom megteremtéséhez.
Customers benefit from Free/Libre Software because anyone is free to modify the wallet software to support additional platforms. The source code must be available and make it easy to verify that user-hostile features such as tracking or telemetry are absent. Az ügyfelek számára a szabad szoftver előnyös, mivel bárki szabadon módosíthatja a pénztárcaszoftvert, hogy több platformon is legyen használható. A forráskódnak elérhetőnek kell lennie, és könnyen ellenőrizhetővé kell tennie, hogy a felhasználó számára ellenséges funkciók, például a nyomkövetés vagy a telemetria hiányoznak-e belőle.
2. Protect the privacy of buyers 2. A vásárlók magánéletének védelme
You deserve some privacy Megérdemelsz egy kis magánéletet
Privacy is most meaningful when it is guaranteed via technical measures, as opposed to mere policies. Without a technical layer providing privacy-by-default, financial transactions reveal unnecessary levels of personal or private data. This would be especially true when making micropayments for online publications. Thus, GNU Taler must protect the privacy of buyers to avoid facilitating totalitarian control over the population. Az adatvédelem akkor a legjelentősebb, ha azt technikai intézkedésekkel garantálják, nem pedig pusztán irányelvekkel. Az adatvédelmet biztosító technikai háttér nélkül a pénzügyi tranzakciók szükségtelenül sok személyes vagy privát adatot tárnak fel. Ez különösen igaz lenne az online publikációkkal kapcsolatos mikrofizetések esetében. A GNU Talernek tehát védenie kell a vásárlók magánéletét, hogy ne könnyítse meg a lakosság totalitárius ellenőrzését.
Limited private data, such as the shipping address for a physical delivery, may need to be collected according to business needs and protected according to local laws. In this case, GNU Taler must enable deletion of such data as soon as it is no longer required. Korlátozott mennyiségű személyes adatot, például szállítási címét, az üzleti igényeknek megfelelően kell gyűjteni, és a helyi jogi előírások alapján kell védeni. Ebben az esetben a GNU Talernek biztosítania kell az ilyen adatok törlését, amint azokra már nincs szükség.
3. Auditability - enable the state to tax income and crack down on illegal business activities 3. Ellenőrizhetőség - az adóbeszedés megkönnyítése és az illegális tevékenységek megelőzése

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Main web siteHungarian

4 months ago
User avatar skuegel

Translation changed

GNU Taler / Main web siteHungarian

5 months ago
User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Main web siteHungarian

5 months ago
User avatar None

Source string changed

GNU Taler / Main web siteHungarian

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
template/principles.html.j2:49
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po, string 273